2. června 2023
13:50

Nákupní košík
prázdný

Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti stran vyplývajících z koupě zboží prostřednictvím elektronických prostředků umožňujících komunikaci na dálku (e-shop) mezi prodávajícím jakožto podnikatelem a kupujícím jakožto spotřebitelem.  

Prodávající:

obchodní společnost: Geneze, spol. s r.o.

IČ: 255 00 767

sídlem: Zlín, Horní Vršava VII 5204, PSČ 760 01

zapsán v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 28167

tel: + 420 577 102 200

email: geneze@geneze.cz

 

Kupujícím je fyzická osoba odesílající objednávku prostřednictvím e-shopu, která je zároveň spotřebitelem, tedy kupuje zboží mimo výkon své podnikatelské činnosti a koupě zboží s jeho podnikatelskou činností nijak nesouvisí. V případě, kdy kupující není spotřebitelem, se tyto VOP nepoužijí a na práva a povinnosti smluvních stran se použijí obecná ustanovení právních předpisů, zejm. pak zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) ve znění účinném ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy.

 

II. Uzavření smlouvy

Kupní smlouva se uzavírá výlučně prostřednictvím webového rozhraní („internetových stránek“) prodávajícího. Zboží vystavené prodávajícím v e-shopu je návrhem na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit, a to včetně důvodů spočívajících na straně výrobce či dodavatele zboží prodávajícímu (ukončení výroby nebo distribuce, podstatné navýšení ceny dodavatele, apod.). 

 

Kupující odešle objednávku prostřednictvím e-shopu (viz. dále). Odesláním objednávky je uzavřena kupní smlouva a smluvní strany jsou jí vázány. Kupní smlouva není uzavřena, pakliže v době odeslání objednávky již prodávající vyčerpal zásoby zboží uvedeného v e-shopu a nabízeného za tam uvedených podmínek nebo z důvodu ztráty schopnosti podnikatele plnit svůj závazek. Kupní smlouva rovněž není uzavřena, pakliže údaje uvedené na internetových stránkách o  konkrétním zboží (zejm. kupní cena, vlastnosti, apod.) jsou zjevnou či skrytou, lidskou či technickou nebo administrativní chybou nebo obdobnou nesprávností. O této skutečnosti je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího, přičemž prodávající je povinen vrátit kupujícímu veškeré doposud obdržené související plnění.

 

Kupující si vybere konkrétní zboží z nabídky e-shopu v internetovém rozhraní, přičemž u zboží je uvedena i kupní cena. Kupující je zejména povinen seznámit se s uvedeným účelem zboží dle jeho vymezení výrobcem a obecné kategorizace zboží (typ, charakter a účel užívání zboží). Kupující následně provede výběr zboží pomocí příslušné ikony, přičemž při výběru zboží uvede bližší specifikaci poptávaného produktu, je-li to technicky umožněno prodávajícím (velikost, barva, atd.). Takto označené zboží se ukládá do sekce „košík“. Po ukončení výběru zboží kupující vstoupí do sekce „košík“, kde nalezne přehled vybraného zboží. V uvedeném přehledu kupující může odstranit zboží, které nepožaduje zakoupit; po ukončení výběru prostřednictvím příslušné ikony může pokračovat v objednávání zboží, tedy ve vyplnění formuláře, který se mu zobrazí Klient je povinen uvést veškeré požadované údaje úplně a pravdivě, přičemž se má za to, že osoba uvedená ve formuláři je osobou odesílající objednávku (kupujícím). Kupujícímu je dále umožněna volba dopravy a způsob hrazení kupní ceny. Před finálním odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat obsah objednávky, včetně specifikace požadovaného zboží, kupujícím zadaných údajů o jeho osobě a požadované přepravě a platbě kupní ceny, popř. dalších zadaných údajů (zejm. místo dodání odlišné od bydliště kupujícího). Kupující je oprávněn zadané údaje změnit, a to prostřednictvím příslušných ikon, kterými se lze vrátit zpět k počátku objednávky. Proces objednávání lze ukončit rovněž ukončením příslušného internetového prohlížeče. V okamžiku, kdy kupující překontroluje objednávku a prostřednictvím příslušné ikony objednávku odešle, je kupní smlouva uzavřena a kupující je objednávkou vázán. Kupující je povinen se před odesláním objednávky seznámit s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, což potvrdí prostřednictvím příslušné ikony, v opačném případě mu odeslání objednávky nebude umožněno.

 

Kupujícímu bude neprodleně po odeslání objednávky zaslán email, ve kterém prodávající potvrdí uzavření kupní smlouvy, přičemž bude uveden obsah uzavřené smlouvy (předmět zboží včetně jeho specifikace, cena zboží, údaje o kupujícím, dopravě a úhradě kupní ceny, apod.) a připojen text těchto VOP včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, nebo email, ve kterém prodávající uplatní výhradu nedodání zboží a zrušení kupní smlouvy za podmínek uvedených viz. výše.

 

III. Úhrada kupní ceny

Kupující je povinen uhradit kupní cenu a náklady na dopravu zboží způsobem, kterým si zvolil před odesláním objednávky. 

 

Náklady na dopravu jsou nezávislé na vůli prodávajícího a jejich skutečná výše se odvíjí od vůle třetí osob – dopravců zboží. Prodávající se zavazuje požadovat po kupujícím úhradu pouze skutečně vynaložených nákladů na dodání zboží, není-li sjednán, nebo prodávajícím v průběhu uzavírání objednávky uvedeno jinak. O těchto skutečnostech, stejně jako o aktuální výši nákladů na dopravu je kupující informován v procesu uzavírání objednávky.

 

V případě, kdy kupující zvolí jako způsob platby zboží platbu realizovanou před odesláním zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit zboží nejpozději ve lhůtě 14 dnů od okamžiku obdržení potvrzujícího emailu, kde budou uvedeny platební údaje kupní ceny. V případě, kdy kupující v uvedené lhůtě kupní cenu neuhradí, kupní smlouva se automaticky ruší, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

 

V případě platby při dodání zboží na dobírku je zboží doručováno na adresu a osobě určené kupujícím v objednávce. V případě, kdy zboží nebude kupujícím převzato a dobírka uhrazena, kupní smlouva se automaticky ukončuje okamžikem, kdy bude dopravcem zboží zahájena přeprava zboží zpět prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškerou škodu, která mu vznikne porušením povinnosti kupujícího převzít zboží. 

 

IV. Dodání zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu způsobem požadovaným kupujícím při odeslání objednávky, a to prostřednictvím třetí osoby – dopravce zboží. Prodávající odevzdá řádně zabalené zboží příslušnému dopravci k dodání zboží na místo určené kupujícím v objednávce, a to nejpozději ve lhůtě 3 týdnů od doručení objednávky. Dopravce následně dodá zboží kupujícímu v termínech, způsobem a postupem dle pravidel a předpisů upravujících činnost dopravce.

 

V. Základní práva a povinnosti stran

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Prodávající odevzdá kupujícímu i doklady, které se k věci vztahují a umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Zboží je odevzdáno v okamžiku, kdy doručovatel předá zboží kupujícímu. Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčí se o absenci vad. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů, pokud o to písemně požádá

 

VI. Práva z vad

Věc je vadná, nemá-li vlastnosti stanovené smlouvou (množství, jakost, provedení). Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu, kterou má zboží při převzetí, bez ohledu na okamžik, kdy se vada projeví, popř. za vadu, která vznikla až po předání zboží kupujícímu, pokud vznikla v důsledku porušení povinností prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost takto určena,

d) zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se ta to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Podmínky smluvní záruky pro konkrétní výrobky jsou uvedeny v Záručních listech (potvrzeních) a mohou se lišit u jednotlivých výrobků a výrobců.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. To neplatí zejm. v případě, kdy opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci. Kupující je seznámen se skutečností, že životnost zboží může být kratší než záruční doba 24 měsíců, a to v závislosti na druhu zboží, účelu užívání, ke kterému je určen, charakteru zboží, popř. dalších skutečnostech, na základě kterého může dojít k opotřebení zboží před uplynutím záruční lhůty. Skutečnosti, které mají vliv na opotřebení zboží a povinnosti kupujícího, které je povinen splnit při výběru, užívání a péči o zboží tvoří přílohu těchto VOP, přičemž kupující je povinen se s touto přílohou seznámit.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na žádost kupujícího prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

Kupující oznámí prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o skrytou vadu, platí totéž, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Neoznámí-li kupující vadu podle tohoto odstavce, prodávající vznese námitku, že vada nebyla včas oznámena a soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

 

Neoznámí-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Má-li zboží vady, kupující může požadovat:

a) bezplatné odstranění vady (zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu a v případech, kdy by požadavek na dodání nové věci bez vad byl vzhledem k povaze vady nepřiměřený),

b) dodání nové věci bez vad (za předpokladu, že to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Týká-li se vada pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti.

c) Není-li výše uvedené možné, může odstoupit od smlouvy.

 

Kupující má právo alternativně ke všem výše uvedeným nárokům požadovat přiměřenou slevu. Toto právo má i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

Kupující má právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, a to dodáním zboží na adresu jeho sídla.

Kupující při uplatnění reklamace popíše vadu výrobku. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je vhodné uvést také podmínky, za kterých se projevuje.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nazapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady. Nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako při podstatném porušení smlouvy.

 

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je kupující informován emailem uvedeným v objednávce.

 

VII. Informační povinnost prodávajícího
a poučení spotřebitele

Kupujícímu náleží veškerá práva uvedená v ustanoveních NOZ, které jsou určena na ochranu spotřebitele, zejm. pak práva uvedená v§ 1810an. NOZ, popř. práva určená na ochranu spotřebitele v jiných právních předpisech (např. zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

V případě vadného plnění Společností má Kupující právo na náhradu způsobené škody dle ustanovení § 2894an. NOZ, kdy objektivní odpovědnost Společnosti jako odborné osoby se řídí především § 2950 NOZ, popř. § 2913 NOZ. 

Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o ochraně spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce. Dozor nad dodržováním obecných povinností v oblasti obchodu a služeb provádějí též příslušné živnostenské úřady.

V případě, že mezi Klientem a Prodávajícím dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2  Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 

VIII. Ukončení smlouvy

Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

a) ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, poučení o právu na odstoupení od smlouvy je součástí přílohy č. 1a těchto VOP

b) zboží nebude dodáno kupujícímu ani ve lhůtě 30 dnů ode dne odeslání objednávky

c) v případě uplatnění vad za podmínek výše uvedených 

d) případně jiným způsobem přiznaným mu NOZ nebo jiným právním předpisem, když práva kupujícího založená právními předpisy na ochranu spotřebitele nejsou smluvními ujednáními mezi kupujícím a prodávajícím žádným způsobem omezena.

 

Pro účely odstoupení dle písm. a) je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy prostřednictvím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1b těchto VOP. 

 

Kupující do 14 dnů předá zboží, které obdržel, přičemž prodávající mu vrátí všechny prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, způsobem, kterým je přijal, nedohodnou-li se jinak, ne však dříve než vrátí zboží, resp. prokáže jeho odeslání.

 

Spotřebitel odpovídá podnikateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

IX. Ochrana osobních údajů

Uzavřením smlouvy kupující uděluje souhlas prodávajícímu ke zpracování a shromažďování osobních údajů uvedených na webovém rozhraní prodávajícího při vyplňování a odesílání objednávky prostřednictvím e-shopu. Prodávající se zavazuje zpracovat osobní údaje vlastními zaměstnanci za podmínek zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje budou použity pouze za účelem této smlouvy, tedy dodání zboží kupujícímu, popř. vyřizování uplatněných nároků z vad, žádným způsobem nebudou poskytnuty nebo zpřístupněny třetí osobě ani použity za jiným účelem, přičemž budou shromážděny na dobu přiměřenou sledovanému účelu, popř. po dobu nutnou pro plnění svých zákonných povinností., nejpozději do odvolání tohoto souhlasu kupujícím. Kupující má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním a shromážděním jeho osobních údajů nebo uplatnit ostatní svá práva dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

Prodávající zpracovává a shromažďuje osobní údaje automatickým způsobem, přičemž osobní údaje po celou dobu zůstávají archivovány v elektronickém úložišti prodávajícího. Prodávající se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

X.  Zasílání obchodních sdělení
a ukládání cookies

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

XI. Elektronická evidence tržeb

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 

Tato smlouva se uzavírá v českém jazyce a není možné ji uzavřít v jazyce jiném.

Prodávající archivuje smlouvu v elektronické verzi v místě aktuální archivace svých obchodních dat, zejména pak v sídle obchodní společnosti.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejm. zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

Tato smlouva je uzavřena prostředky elektronické komunikace na dálku, přičemž Společnost se zavazuje neprodleně po jejím uzavření zaslat Klientovi její znění spolu s přílohami v textové formě na Klientem uvedenou emailovou adresu.

 

Geneze, spol. s .r.o.